drager 5600

 

I. КАКВО ОЗНАЧАВА ПОНЯТИЕТО газ фри” ? 

“gas free” - “газ фри” е понятие характерно за затворените пространства и при фумигация по кораби и брегови обекти. То означава, че в такова пространство:

 1. има достатъчно кислород за дишане;
 2.  концентрациите на взривоопасните агенти са съответни на зададена стойност;
 3.  концентрациите на вредните  химични агенти  са съответни на националните/международните норми

 

    II. РЕГУЛИРАЩИ ДОКУМЕНТИ

 1. 1.     За оценка на риска и извършване на контрол на газ фри на атмосферата в О/ЗП  на борда на корабите
 • Guidance for Registration as an Approved Person for Certification of Flammable Vapour Free (Gas Free) for Work on Stores, Containers and Tanks under R. 108, 120 & 128 of the Dangerous Goods (General) Regulations
 • ISGOTT (актуално издание)
 • MSC 1./Circ. 1216 / 2007 –опасни товари, превоз, портове
 • MSC Circ. 1025 / 2002 – Ръководство при опасности на кораба
 • MEPC/Circ.466 /2005 “Gas-free-for-hot-work”  удостоверяване
 • Resolution А 1050(27)/ 2011 Session of the Assembly of  IMO
 • Разпореждане 93 на ИА МА към МТИТС от 2015 год.
 • Resolution А 1050(27)/ 2011 и Разпореждане 93 на ИА МА към МТИТС от 2015 год. изискват в чл. 6.3. „проверката да се извършва на различни нива в помещението.“ - т.е. минимум три нива - горе, средата и долу, както и конструктивните джобове, където има вероятност да не е била ефективна вентилацията на атмосферата на ограниченото пространство. В горе, средата и долу се проверява поради факта, че различните ХА имат различно молекулно тегло спрямо молекулното тегло на въздуха, а от там и различна концентрация в различните нива на ОП.
 1. 2.    БДС EN 482:2012+A1 – стандарт 482:2012+А1:2015 от 18.01.2016 г. изисква за достоверност на резултата от измерване и за последваща обработка на данните за оценка на риска най-малко три резултата от една точка за контрол.
 2. 3.    Закон за здравословните и безопасни условия на труд, ДВ бр. 124 1997 г.
 3. 4.    НАРЕДБА № 7 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ,   ДВ бр. 88 от 1999 год.
 4. 5.    Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа,  ДВ бр. 8 от 2004 год.
 5. 6.    БДС 12.2.020.01-84  - данни за ДГВ и ГГВ
 6. 7.    НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 7. 8.    Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

 

III. КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРЯВА АТМОСФЕРАТА В ЗП ? 

 1. Преди всяко влизане в неизползваемо / непосещаемо ЗП
 2. 10 минути след изключване на вентилацията (ако тя преди това е била включена)
 3. В регламентираните интервали от време (или часове) в издаденото “Разрешително за влизане и работа в ЗП”
 4. Ежечасно, ако не е регламентирано друго или на всеки 2 часа при огневи работи по изискванията на Н І-209
 5. Много по-често, ако има основания за подозрения, че въздуха в ЗП влошава качествата си вследствие на извършваната дейност
 6. Преди изтичане на срока на издаденото разрешително за работа в ЗП

IV. В КАКЪВ РЕД СЕ ИЗВЪРШВА КОНТРОЛ НА АТМОСФЕРАТА НА ЗП ЗА “газ фри” ? 

 1. Проверка за съдържанието на О2:
  1. нормално 19.5 до 22 vol% , у нас 21 vol%
 2. Проверка за взривоопасни ХА:
  1. за по-малко или равно на 1(10, 20%) от ДГВ
 3. Проверка за ОХА - токсични газове и пари на леснозапалими течности:
  1. за най-често срещаните химични агенти
  2. или за ХА, за които е установено, че  са съхранявани или откривани в ЗП.

V. КОИ СА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ОПАСНИ ХИМИЧНИ АГЕНТИ ОХА  В ОП ?

 1. 1.   ВЪГЛЕРОДЕН  ДИОКСИД  - СО2

2.  ВЪГЛЕРОДЕН  МОНОКСИД        - СО

3.  СЕРОВОДОРОД - H2S

4.  АМОНЯК - NH3

5.  МЕТАН -  СН4

6.  ЕТАН  -  С2Н4

7.  ПРОПАН  -  С3Н8

8.  БУТАН  -  С4Н10

9.  ПЕНТАН  -  С5Н12

10.    n-ХЕКСАН  - С6Н14

11.    n-ХЕПТАН  -  С7Н1

12.    ОКТАН  -  Okta   -  С8Н18

13.    НОНАН  -  Nona  -  С9Н20

14.    ЦИКЛОХЕКСАН  - Chex  - С6Н12

15.    ТОЛУЕН(ТУЛОЛ)  -  Tolu  -   С6Н5CH3

16.    о-КСИЛЕН(КСИЛОЛ)  -  Xyol   -  C6H4(CH3)2  ИЛИ  C8H10

17.    БЕНЗЕН(БЕНЗОЛ)  -  С6Н6

18.    АЗОТНИ ОКИСИ  -  NO , NO2

19.    ФОСФИН  - PH3

VI. ОПАСНИ ХИМИЧНИ АГЕНТИ (ОХА) - ВЗРИВООПАСНИ ИЛИ ТОКСИЧНИ, В ОГРАНИЧЕНО/ЗАТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО(О/ЗП) НА БОРДА НА КОРАБА

 

1.  КАКВО ВОДИ ДО Т.Н. “НЕДОСТИГ НА КИСЛОРОД” ?

 • Използването му за дишане – работещите   вдишват кислород,  а издишват СО2
 • Съхранението на товари  - плътните товари изместват кислорода  от пространството  и намаляват количеството му
 • Химически реакции и работни операции - някои материали  реагират с кислорода и образуват други химични агенти – ръждясване на желязото, образуване на патина по цветните метали и др.
 • Физически процеси - някои материали го поглъщат в порите.

2.  ИЗЛИШЪК ОТ КИСЛОРОД  СЕ ПОРАЖДА ОТ РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ :

 • химически реакции, неправилно процедиране, пробиви в системи за съхранение на кислород и др.
 • Води до увеличаване на риска от буйно  пламване на горимите материали, особено косите, текстилните материали, напоени с масла и др. или от понижаване на долната граници на  взривяване на взривоопасните газове и пари от лесно запалими течности .

3.  КОИ  МАТЕРИАЛИ/ТОВАРИ ПОГЛЪЩАТ КИСЛОРОДА

 • Зърно, зърнени продукти и остатъци от обработката им
 • Маслодайни зърна, продукти и остатъци от тях
 • Копра
 • Дървен материал -продукти и остатъци от него, трупи, талаш и др.
 • Юта, коноп, памук и други маслодайни растения и продукти от тях
 • Рибно брашно и рибни отпадъци
 • Сулфидни руди и рудни концентрати
 • Дървени въглища и въглищни продукти
 • Желязо и конкреции от морското дъно
 • Сух лед
 • Скраб,  старо желязо, стоманени стружки
 • Списъкът не е окончателен
 1. 4.    ОТ КЪДЕ СЕ ПОЯВЯВАТ ОХА - ВЗРИВООПАСНИ ИЛИ ТОКСИЧНИ, В ОГРАНИЧЕНО/ЗАТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО НА БОРДА НА КОРАБА
 • От  състава на горивата и маслата (запалими газове и пари – най-често бензинови пари  и сероводород и други)
 •  От  състава на утайки, отпадните води (сероводород, амоняк циановодород, и други)
 •  От  състава на превозваните товари:

ü  метан от въглищата

ü  запалими газове и пари – най-често бензинови – от нефт и нефтопродукти

ü  амоняк от азотните торове

ü  фосфин при превоз на зърно

ü  от кислородоотнемащи товари - намалява обемното съдържане на кислорода и т.н.

 • Отделящи се при различните работни операции – заваряване, рязане, почистване и подготовка на повърхности, боядисване и др - въглероден моноксид, въглероден диоксид, разтворители - пентан, n-хексан, n-хептан, толуен(тулол), о-ксилен(ксилол).
 • Каналите много често остават покрити за дълъг период от време. В тях може да се окажат естествено образуващи се опасни агенти в големи концентрации, като  сероводород, циановодород въглероден моноксид, въглероден диоксид.
 • В каналите може да се окажат и леки и лесно запалими газове като метан CH4 и етан C2H6.

5.  В ГОРИВНИ ТАНКОВЕ С МАЗУТ, ГАЗЬОЛ, ТАНКОВЕ С МАСЛА - ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ОХА:

 • въглероден  диоксид,
 • въглероден  моноксид 
 • сероводород 
 • пентан, n-хексан, n-хептан, октан, циклохексан, толуен(тулол), о-ксилен(ксилол)

6.  В ГОРИВНИ ТАНКОВЕ С БЕНЗИНИ, ВИСОКООКТАНОВИ БЕНЗИНИ - ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ОХА:

 • въглероден  диоксид,
 • въглероден  моноксид
 • сероводород  
 • пентан, n-хексан, n-хептан, октан, циклохексан, толуен(тулол), о-ксилен(ксилол)
 • нонан, бензен(бензол)

7.  В БИЛДЖ ТАНКОВЕ, СЛЪДЖ ТАНКОВЕ, СЛОП ТАНКОВЕ, ТАНКОВЕ ЗА САНТИННИ ВОДИ - ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ОХА:

 • въглероден  диоксид,
 • въглероден  моноксид
 • сероводород  
 • пентан, n-хексан, n-хептан, октан, циклохексан, толуен(тулол), о-ксилен(ксилол)
 • метан, етан

8.  В БАЛАСТНИ ТАНКОВЕ:

 • въглероден  диоксид,
 • въглероден  моноксид
 • сероводород
 • метан
 • амоняк

9.  В ТАНКОВЕ ЗА ФЕКАЛНИ ВОДИ:

 • въглероден  диоксид
 • въглероден  моноксид
 • сероводород
 • метан
 • амоняк
 •  
 1. 10.            В КОФЕРДАМИ
 • въглероден  диоксид
 • въглероден  моноксид
 • метан
 • етан
 1. 11.            В ТУНЕЛИ, ДВОЙНИ ДЪНА
 • въглероден  диоксид
 • въглероден  моноксид
 • метан
 • етан
 • сероводород
 1. 12.            В ГАЗОВОЗИ ЗА ВТЕЧНЕН ГАЗ
 • метан
 • етан
 • въглероден  диоксид
 • въглероден  моноксид 
 • пропан
 • бутан
 • пентан,
 • n-хексан,
 • n-хептан
 1. 13.            В ХИМИКАЛОВОЗИ, ГАЗОВОЗИ - ТОВАРНИ ТАНКОВЕ, ЦИСТЕРНИ И СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ и др. - в зависимост от последните три товара

 

 

 

ДАЙГ-Ц ООД