КОРАБИ

Пожарна и аварийна безопастност:

1. Фирмата извършва пожарогасителна и аварийно спасителна дейност .   Съгласно сключени договори фирмата оперира с 3 броя противопожарни автомобила, 2 броя мобилни противопожарни помпи за одводняване и дихателни апарати за работа в агресивна среда.
2. Фирмата може да извършва замерване и контрол на атмосфера в затворени корабни пространства.

3. Фирмата може да подготвя документи , доставка и монтаж на                                   пожароизвестителни и пожарогасителни системи на хотели, заводи и кораби.

4. Нашият екип от високо квалифицирани инженери и специалисти с богат опит в областта на пожароизвестителните и пожарогасителните ситеми е в състояние да удовлетвоти желанията на клиента в съответствие с Европейските изисквание за пожарна безопасност.

5. В съответствие с сключени договори за абонаментно обслужаване, нашата сервизна група е в непрекъсната готовност за отстраняване на аварии и повреди свързани с противопожарните инсталации.

Сервиз

Техническо обслужване – проверка и ремонт на пожарогасители.

Фирма “ДАЙГ-Ц” ООД  извършва проверка, ремонт и зареждане на всички видове носими и возими пожарогасители и разполага със собствена сервизна база , оборудвана с машини за обслужване на всички видове носими и возими пожарогасители .

Наличната техника за проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители е следната:

 • стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;
 • стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;
 • стендове за пълнене на патрони с СО 2 (бутилки СО 2);
 • стенд за хидравлични изпитания на съоръжения под налягане;
 • мобилен сервиз за проверка, ремонт и зареждане на всички видове пожарогасители.


Дружеството разполага с висококвалифициран персонал. Дейностите се ръководят от инженер със специалност “Противопожарна техника и безопасност”.
Фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД  притежава РАЗРЕШЕНИЕ от НС”ПАБ”-МВР №1927/03.07.2008 г. за извършване на противопожарно обследване на обекти и подготовката им за пожарна защита.

Фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД извършва хидравлично изпитване на всички видове бутилки, съгласно БДС ISO/IEC 17020:2005.

Фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД прилага изискванията на БДС EN 3:2000,” БДС ISO 11602-2:2003 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители.Част 2: Контрол и техническо обслужване“, като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.Пожарогасителите, преминали техническо обслужване се маркират със стикери на фирма  “ ДАЙГ-Ц” ООД и на клиента се издава протокол съгласно Наредба  I3-2377/15.09.2011г.

В своята сервизна база, фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД извършва:

 • следгаранционно ежегодно освидетелстване на апарати за задимена среда
 • следгаранцияонно ежегодно освидетелстване на въздушни дихателни апарати за евакуация (ЕЕВD).
 • хидравлични изпитания и освидетелстване на бутилки от въздушни апарати за задимена среда и въздушни дихателни апарти за евакуация
 • зареждане на бутилките от въздушните апарати за задимена среда и въздушните дихателни апарати за евакуация


За извършване на описаните дейности фирмата разполага със следното специализирано оборудване:

 • компресор за сгъстен въздух до 300 бара .
 • стенд за хидравлични изпитания


За извършване на дейността по сервизното обслужване на апарати за задимена среда, фирмата има оторизации от:

 • корабни класификационни отганизации – Българския корабен регистър, Germanischer lloyd, Lloyd’s register and Russia Maritime of Shipping
 • IN EN ISO 9001:2000 – Lloyd’s register


Фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД извършва преглед за техническото състояние и периодично освидетелстване на следните спасителните средства:

 • спасителни ризи
 • спасителни кръгове
 • хидро- и термокостюми
 • химически защитни костюми
 • лицеви защитни маски